Uw privacy vinden wij van groot belang

Privacystatement 

Zakelijkpanel.nl is een website van Respondenten.nl Verwerking van persoonsgegevens voor Zakelijkpanel.nl vindt plaats door Respondenten.nl en daarom is ook hier het privacystatement van Respondenten.nl van toepassing.

Inleiding
Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van respondenten die worden benaderd door Respondenten.nl/Zakelijkpanel.nl, respondenten die meewerken aan marktonderzoeken georganiseerd door Respondenten.nl en Zakelijkepanel.nl, en bezoekers van de (mobiele) website www.respondenten.nl/zakelijkpanel.nl.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens?
Respondenten.nl is een handelsnaam van Huitema Marketing Services. Huitema Marketing Services, Land van Cocagneplein 1 B, 1093 NB Amsterdam, is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens. Deze verwerking is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In die melding is aangegeven welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden we ze verwerken, en aan wie de gegevens worden verstrekt. De melding vind je op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.collegebeschermingpersoonsgegevens.nl/asp/orsearch.asp) onder het kopje Openbare registers, onder meldingsnummer 1479733.

Contact met ons opnemen?
Je kunt als volgt contact opnemen met Respondenten.nl:

 • Per e-mail via info@respondenten.nl
 • Per telefoon op 020-4897680;
 • Per post naar Respondenten.nl, afdeling Privacy, Land van Cocagneplein 1 B, 1093 NB Amsterdam

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Als respondent werk je mee aan marktonderzoeken. Wij organiseren marktonderzoeken voor bedrijven en organisaties die willen weten wat consumenten bezig houdt. We doen dat telefonisch en in één-op-één- of panelsessies met respondenten. Daarbij, bij het benaderen van potentiële respondenten, en bij je bezoek aan onze website verwerken wij persoonsgegevens. Het kan daarbij gaan om de volgende persoonsgegevens:

 • je naam
 • je geboortedatum
 • je adres, je telefoonnummer en je e-mailadres
 • je geslacht
 • foto's en video’s van marktonderzoeken waar je aan deelneemt
 • antwoorden op vragen uit marktonderzoeken waar je aan deelneemt
 • gegevens over je bezoek aan onze (mobiele) website en app, zoals URL, IP-adres, browsertype, taal, datum, tijdstip en duur van je bezoek
 • gegevens over je interesses en voorkeuren als gebruiker van onze (mobiele) website, app, producten en diensten
 • financiële gegevens in verband met het uitbetalen van vergoedingen voor deelname aan onderzoeken
 • inloggegevens en wachtwoord

Voor zover voor deze verwerkingen je uitdrukkelijke toestemming is vereist zullen wij je die vooraf vragen (bijvoorbeeld in het geval van verwerking van gegevens betreffende je gezondheid) en die gegevens pas dan verwerken. Je kunt die toestemming altijd weer intrekken.

 

 

Wij zijn op zoek naar

Mensen die hun mening goed kunnen verwoorden

Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 • om je te benaderen om deel te nemen aan marktonderzoeken
 • om te zorgen dat je kunt deelnemen aan marktonderzoeken
 • om de resultaten van die marktonderzoeken te kunnen rapporteren aan onze opdrachtgevers
 • om je toegang te verlenen tot onze website en app, al dan niet op basis van je registratie als gebruiker
 • om je eventuele vergoedingen voor deelname aan marktonderzoeken te kunnen uitbetalen
 • om je een nieuwsbrief, gebruikersinformatie of service bericht toe te sturen
 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen
 • om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van onze (mobiele) website te verbeteren en om fraude tegen te gaan

Je persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.

Delen van je persoonsgegevens met derden
Als je als respondent deelneemt aan een marktonderzoek kunnen je gegevens, waaronder geluids- en beeldopnames, met onze opdrachtgevers worden gedeeld. Wij delen alleen gegevens die relevant zijn voor deelname aan het marktonderzoek waar jij voor bent uitgenodigd en/of waar je aan deelneemt. 

Gegevensverwerking in Nederland en in het buitenland
Je persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in Nederland of in landen waarvoor dit is toegestaan op grond van de Nederlandse wetgeving.  

Verwerkers
Voor zover wij voor de in dit Privacystatement vermelde doeleinden gebruik maken van de diensten van derden en deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot je persoonsgegevens, hebben wij de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor de hier omschreven doeleinden worden verwerkt.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op je computer, je telefoon of je tablet. Ze kunnen die apparaten niet beschadigen.

Wij gebruiken functionele cookies, die ervoor zorgen dat functies zoals inschrijven en login op de website goed kunnen functioneren.

Wij maken gebruik van analytics cookies om statistieken van de gebruikers van de website te verzamelen. Dat doen we met Google Analytics. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In het privacybeleid van Google en het privacybeleid van Google Analytics vind je meer informatie.

Door gebruik te maken van social media cookies maken we functionaliteiten van social media zoals Facebook, Twitter en LinkedIn mogelijk.

Je kan altijd zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Bij je (eerste) bezoek aan onze website krijg je de mogelijkheid cookies te accepteren of te weigeren. Die keuze kan je later wanneer je wil weer aanpassen.

Als je geen cookies wil toestaan, pas dan je browserinstellingen aan. Je kunt ook cookies die al geplaatst zijn verwijderen. Echter: als je geen gebruik wilt maken van cookies kan het zijn dat de website niet goed werkt, en je je niet kunt inschrijven of niet kunt inloggen. Hoe je je instellingen kunt aanpassen verschilt per browser. Kijk daarvoor in de helpfunctie van je browser.

Beveiliging en bewaartermijnen
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Inzage, correctie en verwijdering
Je hebt het recht te weten welke gegevens we van je bewaren en die in te zien, en te verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. Je kan daartoe daartoe een bericht met je naam en contactgegevens sturen aan Respondenten.nl, afdeling Privacy, Land van Cocagneplein 1 B, 1093 NB Amsterdam of een e-mail sturen aan info@respondenten.nl. In je verzoek moet je zoveel mogelijk te specificeren om welke persoonsgegevens het gaat. Wij zullen in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij, en voor zover, de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Wij sturen je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Als we de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet hebben verwijderd, sturen we je een bericht waarin we toelichten waarom niet (volledig) aan je verzoek kon worden voldaan. Als we niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kunnen we je vragen om je verzoek nader te specificeren. We schorten dan de uitvoering van het verzoek op totdat je ons de nadere specificatie hebt verstrekt.

Wijziging en versie
Wij kunnen dit Privacystatement wijzigen of aanpassen. We raden je daarom aan dit Privacystatement regelmatig op wijzigingen na te lezen. Dit Privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 4 oktober 2016.